Isnin, 11 April 2011

PELAJARAN HARI INI....

Apa itu IKONOGRAFI..??
IKONOGRAFI ialah lambang-lambang seni yang digambarkan melalui lukisan, ukiran, arca dan sebagainya.

Apa itu SIMBOL?SIMBOLISME..??
SIMBOL ialah lambang. Simbolisme pula merujuk kepada pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan idea-idea. Menurut kamus Webster, simbol merupakan sebuah objek yang berfungsi sebagai saranan untuk mempamerkan sesuatu hal yang bersifat abstrak, misalnya burung merpati sebagai simbol kedamaian.

Apa itu KONSEP..??
KONSEP merupakan satu kognitif unit makna, sebuah idea abstrak atau simbol mental. Adakalanya dijelaskan sebagai 'unit pengetahuan'., dibina daripada unit-unt lain yang bertindak sebagai ciri-ciri konsep.

Jumaat, 25 Februari 2011

PELAJARAN BARU HARI INI.... (^_^)

PEMBELAJARAN KOOPERATIF...

>satu model pengajaran dimana pelajar belajar dalam kelompok-kelompok kecil (antara 4-6 orang) yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeza.
>kaedah pengajaran yang memerlukan murid daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam satu kumpulan kecil untuk mencapai matlamat yang sama.
>ia menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan.

(5 unsur asas dalam pembelajaran kooperatif)
 • saling bergantung antara satu sama lain secara positif
 • saling berinteraksi secara bersemuka
 • akauntibiliti individu atas pembelajaran itu sendiri
 • kemahiran sosial
 • pemprosesan kumpulan
>kaedah ini juga bermanfaat untuk melatih pelajar menerima perbezaan dan bekerja dengan pelajar lain yang berbeza latar belakang.

PEMBELAJARAN KOLABORATIF....

>pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran kooperatif. Apabila pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama , saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu, mereka akan berkembang menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.
>kedua-dua strategi ini memerlukan pelajar aktif
>dalam kedua-dua situasi juga, guru berperanan sebagai fasilitator
>dalam bilik darjah kooperatif dan kolaboratif, pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid.
>kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi.

(CIRI-CIRI UTAMA)
 • pencarian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid. Contoh, maklumat hasil carian internet dikongsi bersama.
 • perkongsian kuasa antara guru dan murid-empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru, menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan seperti menggunakan pengurusan grafik dll.
 • guru sebagai mediators- bantu murid megaitkan maklumat baru yang diperolehi daripada usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru.
 • kewujudan personaliti dan harga diri yang positif hasil perkongsian maklumat.
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

> hasil kajian S-L Gan (1992), menyatakan murid berpendapat pembelajaran serta aktiviti dalam PK adalah menyeronokkan.
>beliau juga mendapati pendekatan PK dapat membantu dalam membentuk nilai murni, mengeratkan hubungan antara kaum yang berbeza dan meningkatkan pencapaian akademik dikalangan murid.
>menurut Cheah dan June (1998/99), kelebihan dalam PK ialah murid dilatih untuk berkomunikasi, mengurus konflik, memimpin dan membuat keputusan,semuanya merupakan kemahiran sosial yang amat penting dalam dunia pada masa depan.

KONSTRUKTIVISME

> proses pengajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan di susun dalam minda manusia.
>juga dikenali sebagai fahaman 'binaan".
>unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran diperingkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.
>mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina suatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing.
>beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna bermula dengan pengetahuan.
>John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan.
>beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

PEMBELAJARAN PENEMUAN/ 'DISCOVERY LEARNING'

>pelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang berlaku dalam situasi penyelesaian maslah dimana pelajar menggarap pengetahuan atau pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta, hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru.
(pelajar memikirkan sendiri jawapan/penyelesaian kepada masalah)

(TUJUAN)
 •  mengajar bagaimana berfikir dan mencari maklumat bagi diri sendiri.(tidak bergantung kepada guru sepenuhnya)
 • memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperoleh. (mengumpul, menyusun, menganalisa dll.)
 • menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.
(CIRI-CIRI)
 • guru wujudkan suasana dan bimbing pembelajaran yang melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri.
 • menggalakkan pelajar berfikir secara mendalam.
 • penglibatan dan interaksi pelajar yang tinggi.
 • pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan sendiri.
>menuru Brunner, penemuan pembelajaran tidak terhad pada benda/objek yang belum diketahui oleh manusia, tetapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu ilmu.
>menurutnya lagi, dalam bukuny (The Art Of Discovery, 1996), kaedah pembelajaran penemuan sememangnya dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan minat pelajar dalam pembelajaran serta membantu perkembangan potensi intelek, pemikiran kritis dan kreatif individu jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik.

Rabu, 23 Februari 2011

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)

DEFINISI BERFIKIR....

~Terdapat banyak definisi berfikir dan kesemuanya dirangkumkan menjadi satu definisi iaitu proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami.
~Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap/nilai dalam minda individu.

KBKK....
(KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF)

(TUJUAN KBKK)
~Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak.
~Menghasilkan idea/ciptaan yang kreatif dan inovatif.
~Mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru,bercelaru kabur dan sempit.

(KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS)
~Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.
CONTOH KB KRITIS:
~membanding dan membeza
~membuat kategori
~menerangkan sebab
~membuat ramalan

(KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF)
~Kecekapan menggunakan minda untuk:
 • menjana dan menghasilkan idea
 • mencipta sesuatu yang baru, asli, pelbagai dan bernilai
 • menerokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah secara inovatif
CONTOH KB KREATIF:
~mencipta analogi
~menjana dan menghasilkan idea baru
~mencipta metafora

(CIRI-CIRI PEMIKIR YANG BIJAK)
~sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi
~kesediaan mengambil risiko dan cabaran
~mahir dalam menyoal
~dapat mengubah konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan
~cekal melaksanakan tugas

KAEDAH GABUNG JALIN....

~Tumpuan yang seimbang  antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal dan kestabilan emosi.
~(penggabungjalinan): proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.
~antara kemahiran asa yang dimaksudkan ialah:
 • mendengar
 • melihat
 • bercakap
 • membaca
 • mengira
 • melukis
~kaedah gabung jalin adalah lebih bermakna daripada pengajaran secara tradisi dimana pelajar hanya mendengar dan mencatat isi penting sahaja.
~ ia memberi ruang kepada perkembangan dan pertumbuhan minda pelajar secara menyeluruh

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI....

~Penerapan menurut Kamus Pelajar ialah hal atau perbuatan menerapkan sesuatu teori atau hal mempraktikkan.

(16 NILAI-NILAI MURNI)
 • BAIK HATI
 • KERJASAMA
 • KESEDERHANAAN
 • KESYUKURAN
 • KEBERANIAN
 • BERDIKARI
 • HEMAH TINGGI
 • HORMAT MENGHORMATI
 • KEJUJURAN
 • KEBEBASAN
 • RASIONAL
 • KEADILAN
 • KERAJINAN
 • KASIH SAYANG
 • KEBERSIHAN MENTAL DAN FIZIKAL
 • SEMANGAT BERMASYARAKAT
PERBEZAAN (PENDEKATAN, KAEDAH, STRATEGI dan TEKNIK)....

(PENDEKATAN)
~ia merupakan sesuatu yang paling global dan paling abstrak
~pandangan, pegangan, pendirian dan falsafah adalah unsur-unsur yang digunakan bagi melihat, memahami dan mendekati sesuatu perkara.
~pendekatan sesuatu pendekatan itu hanya boleh dilihat dan dinilai selepas dilaksanakan secara emparikal. (pengajaran bahasa di bilik darjah)

(KAEDAH)
~cara yang digunakan dalam sesuatu proses pembelajaran
~dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran sesuatu kemahiran seperti membaca.
~dilaksanakan untuk menyokong pendekatan mengajar untuk menjayakan sesuatu teori bahasa.

(STRATEGI)
~menurut Kamus Dewan(1998), rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat
~dalam pendidikan: kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.
~strategi pengajaran dan pembelajaran menegaskan kepandaian memilih ,menyusun dan mengurus sesuatu dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.

(TEKNIK)
~cara yang lebih khusus atau spesifikynag digunakan untuk mengajar sesuatu kemahiran /aspek bahasa
~teknik dicipta untuk membantu guru-guru menjayakan sesuatu kaedah pengajaran.

TEORI BAHASA->PENDEKATAN PENGAJARAN->STRATEGI PENGAJARAN->KAEDAH PENGAJARAN-> TEKNIK PENGAJARAN

sekian... (>_<)

Khamis, 10 Februari 2011

SENI MUZIK

JOM KENAL.....
 • Seni Muzik
Menurut Kamus Dewan Muzik didefinisikan sebagai gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan, bunyi-bunyian. Muzik adalah satu daya tarikan kepada manusia. Ahli-ahli falsafah berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai minat terhadap muzik. Keadaan ini jelas dilihat kepada reaksi manusia terhadap bunyi-bunyian yang sudah menjadi kegemaran sejak manusia dilahirkan. Muzik sebenarnya tidak dapat dilihat dan dinikmati dengan pancaindera penglihatan, tetapi dirasai dengan hati atau perasaan.
 • Muzik Tradisi Warisan Istana
Dalam masyarakat terdapat dua kelompok masyarakat iaitu :
 • Tradisi tinggi (great tradition)
 • Tradisi rendah (little tardition)
Kumpulan masyarakat tradisi tinggi terdiri daripada golongan bangsawan yang merupakan golongan kelas pemerintah yang menjadikan istana sebagai pusat kebudayaan. Raja-raja menubuhkan kumpulan-kumpulan muzik diistana dan latihan dianjurkan untuk meningkatkan mutu persembahannya. Muzik nobat menjadi satu pasukan muzik istana sejak abab ke 15 lagi. Muzik ini dimainkan dalam upacara pertabalan, kematian raja dan upacara mengadap oleh para pembesar di hadapan balairung. Selain nobat muzik yang berkembang melalui tradisi istana di Malaysia ialah gamelan. Gamelan yang terkenal diTanah Melayu berasal dari kerajaa Riau-Lingga dan Johor. Alat-alat muzik yang digunakan dalam gamelan termasuklah saron, bonang, kerompong, gendang dan gong.
 • Tradisi Muzik Rakyat
Disamping tradisi tinggi yang berpusat diistana, terdapat pula tradisi rendah dikalangan rakyat biasa yang terdir daripada kaum petani dan nelayan. Perkembangan seni muzik diperingkat masyarakat tradisi rendah lahir daripada minat anggota masyarakat itu sendiri. Sebahagian daripada mereka mewarisi keahlian bermain alat-alat muzik itu daripada keluarganya. Alat-alat muzik ini diperbuat daripada bahan-bahan yang diperolehi disekeliling mereka seperti buluh, kayu, kulit binatang dan lain-lain. Muzik rebana merupakan sejenis alat muzik yang berkembang dalam masyarakat Melayu tradisional. Rebana dimainkan dalam persembahan yang berunsur keislaman seperti dikir, ratib, nazam, hadrah, rodat, maulut dan lain-lain.
 • Tradisi Muzik Melayu yang lain
Tradisi muzik melayu yang lain seperti muzik makyong dan gendang keling diwarisi dari zaman praislam.Gendang keling dan Mek Mulung di Kedah dan Perlis menggunakan alat muzik seperti Gong, rebab, gendang dan serunai. Di samping berbagai – bagai jenis muzik yang dinyatakan ,muzik wayang kulit, kuda kepang dan ghazal juga merupakan muzik melayu tradisional dari zaman silam. Muzik wayang kulit mengandungi alat muzik seperti gamelan dan mempunyai hubungan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat pribumi. Ghazal pula berasal dari pengaruh Arab Parsi , yang dibawa melalui India sebelum berkembang di alam melayu. Muzik melayu asli ialah muzik yang menyertai tarian ronggeng atau joget yang mempunyai hubungan dengan dongdang sayang yang berkembang di Melaka dan canggung di Perlis. Dalam Tarian kuda kepang pula terdapat alat – alat muzik paluan yang dibunyikan mengikut rentak kuda berlari. Tarian kuda kepang ini berkembang di Johor di kalangan masyarakat melayu keturunan Jawa.

DEFINISI SENI 2

.
Ø  Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka
Edisi Ketiga, (1997), halaman 1244-45, seni
membawa maksud halus iaitu kecil, elok, tipisdan halus, enak didengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan.

Ø  Manakala seni, II: membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain-lain.lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan,dan hasil daripada sesuatu ciptaan.


Ø  Seni juga boleh ditafsirkan sebagai membawamaksud atau pengertian kebolehan mencipta sesuatu lukisan, ukiran, khat dan sebagainya yang indah-indah belaka.

Ø  Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996:453), ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pancainderamanusia sama ada melalui penglihatan ataupendengaran.
Ø  Menurut Ibn. Khaldun pula, “ seni itu adalahkebenaran, keindahan dan kebaikan di mana di
dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika.”

Ø  Kesenian bermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan).

Ø  Menurut buku M.A.J. Beg, Fine Arts in Islamic Civilization (1981:10): menyatakan seorang pemikir Islam iaitu Imam al-Ghazali memperkatakn bahawa, “seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan” ia lahir daripada diri sendiri dan tidak untuk yang lain. Beliau menjelaskan lagi bahawa terdapat kecantikan dalaman yang diterangkan berdasarkan beberapa penjelasan seperti kefahaman mendalam terhadap seni Islam.

DEFINISI SENI

AYUH KENAL APA ITU SENI...??

Beberapa definisi dan pengertian kata seni:
Pengertian kata seni kita ambil dari Inggris art, yang berakar pada kata Latin ars, yang berarti: "ketrampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan atau proses belajar". Dari akar kata ini kemudian berkembang pengertian yang diberikan oleh kamus Webster sebagai berikut: "penggunaan ketrampilan dan imajinasi secara kreatif dalam menghasilkan benda-benda estetis." (Webster's Collegiate Dictionary, 1973, hal.63).

Pengertian lain diambil dari bahasa Belanda kunst, yang mempunyai definisi sebagai berikut: "suatu kesatuan secara struktural dari elemen-elemen estetis, kwalitas-kwalitas teknis dan ekpresi simbolis, yang mempunyai arti tersendiri dan tidak membutuhkan lagi pengesahan oleh unsur-unsur luar untuk pernyataan dirinya".(Winkler Prins, hal.427).

Definisi seni Kamus Umum Bahasa Indonesia:
Kecakapan membuat (menciptakan) sesuatu yang elok-elok atau indah.
Sesuatu karya yang dibuat (diciptakan) dengan kecakapan yang luar biasa seperti sanjak, lukisan, ukiran-ukiran dsb.